Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh Nghệ An
  • Thư giãn Thư giãn
  • Liên kết Website Liên kết Website
  • Lượt truy cập Lượt truy cập
467519
QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH []

HỘI CCB HUYỆN NGHI LỘC

HỘI CCB TTĐDTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Nghi lộc, ngày 26 tháng 3 năm 2012

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH

Điều I – Tính chất, mục đích tổ chức và nguyên tắc hoạt động

1. Tính chất, mục đích hoạt động

1.1 Hội Cựu chiến binh (CCB) Trung tâm Điều dưỡng Thương binhh Nghệ an là tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trực thuộc Hội CCB huyện Nghi Lộc; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trung tâm và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Hội CCB cấp trên.

1.2 Mục đích của Hội CCB Trung tâm ĐDTB là tập hợp đoàn kết, động viên CCB luôn giữ gìn và phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh; bảo vệ và chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của CCB.

2. Tổ chức và nguyên tắc hoạt động

2.1. Hội CCB Trung tâm được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. BCH Hội do Đại hội bầu ra hoặc cấp trên chỉ định.

2.2. Hội CCB Trung tâm là tổ chức Hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 5 năm 1 lần. Trong trường hợp đột xuất, Hội tiến hành đại hội để bầu BCH. BCH Hội họp tháng 1 lần hoặc họp bất thường khi cần.

3. Nhiệm vụ của Hội CCB Trung tâm

Tập hợp, đoàn kết, động viên CCB, giữ gìn và phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”. Đối với hội viên là TBB là an tâm điều trị điều dưỡng, hội viên là CBCNV làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng TBB thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho TBB và CBCNV tại đơn vị.Tham gia thực hiện Qui chế đơn vị, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Điều II – Hội viên

1. Kết nạp hội viên

Thương bệnh binh và cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đơn vị vũ trang hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành; giữ được bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyên xin vào Hội đều được xét kết nạp vào Hội.

Việc kết nạp Hội viên Hội CCB do hội viên tự nguyện làm đơn gửi BCH Hội; BCH Hội CCB Trung tâm xem xét và ra quyết định. Thủ tục kết nạp theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

2. Nhiệm vụ của Hội viên

- Chấp hành tốt nhiệm vụ của hội viên được ghi trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

- Chấp hành quy chế hoạt động của Hội CCB TTĐDTB Nghệ An.

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

- Đóng Hội phí đầy đủ, mức đóng theo quy định ( 5.000 đ/tháng; 6 tháng/1 lần). Ngoài Hội phí, hội viên còn đóng góp quỹ của Hội theo quyết định của Hội CCB huyện Nghi Lộc.

1. Quyền lợi của Hội viên

- Được tham gia các sinh hoạt, hoạt động của Hội, thông tin tình hình hoạt động của Hội CCB Việt Nam và tình hình hoạt động của Hội CCB huyện.

- Được giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp.

- Được thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hội.

- Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo cao cấp của Hội.

- Được thăm hỏi khi đau ốm.

- Trường hợp hội viên CCB hoặc tứ thân phụ mẫu của hội viên CCB không may bị mất, được BCH Hội cơ sở nơi hội viên sinh hoạt thăm viếng.

- Gia đình hội viên hội CCB gặp hoạn nạn, hoặc đặc biệt khó khăn được BCH Hội CCB đề nghị lên hội CCB huyện giúp đỡ.

Điều III – BCH Hội. Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể với Hội CCB

1. BCH Hội CCB T rung tâm gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch .01 ủy viên BCH

- Chủ tịch Hội CCB phụ trách công tác tổ chức chung của Hội và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội CCB cấp trên về các mặt hoạt động của Hội phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quyết định việc thu, chi tài chính của Hội.

- Phó Chủ tịch Hội CCB giúp Chủ tịch Hội thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các hội viên. Làm công tác tổ chức trong các hoạt động của Hội, thay thế nhiệm vụ Chủ tịch Hội khi được ủy quyền, là kế toán tài chính của Hội.

- Ủy viên BCH kiêm Trưởng ban kiểm tra của Hội, hoàn thành nhiệm vụ BCH giao, chịu trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể khác tổ chức các hoạt động phong trào của Hội, và là thủ quĩ tài chính Hội.

2. Quan hệ giữa Đảng ủy và Hội CCB

Hội CCB là 1 thành viên trong hệ thống chính trị của Trung tâm, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là Đảng ủy.

- Mọi hoạt động của Hội về công tác tổ chức cán bộ, về các hoạt động theo chỉ đạo của Hội CCB cấp trên đều phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy.

- BCH Hội CCB xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo Thông qua Đảng ủy 1 năm /1 lần vào đầu năm; hoặc kế hoạch bất thường khi cần.

3. Quan hệ giữa Hội CCB với Ban Giám đốc

Ban giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với Hội CCB và tạo điều kiện thuân lợi cho tổ chức và hoạt động của Hội.Chủ tịch Hội CCB định kỳ 1 tháng 1 lần báo cáo tình hình hoạt động của Hội và đề đạt ý kiến tại hội nghị liên tịch cơ quan. BCH

Hội định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo tình hình hoạt động của Hội và đề đạt ý kiến, nguyện vọng của CCB đối với lãnh đạo Trung tâm tại hội nghị liên tịch mở rộng.

1. Về phối hợp với hoạt động của các đoàn thể và Đoàn TN Trung tâm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội CCB sẽ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị nhằm trao đổi hoạt động và xây dựng kế hoạch phối hợp công tác. Đặc biệt xây dựng chương trình phối hợp hoạt động toàn diện với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh để phù hợp với đặc thù của đơn vị.

2. Về sự chỉ đạo của Hội CCB cấp trên trực tiếp

BCH Hội CCB Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các văn bản và các hội nghị định kỳ theo quy chế của BCH Hội CCB Việt Nam.

Điều IV – Tài chính của Hội

1. Tài chính của Hội CCB gồm các nguồn:

- Ngân sách Nhà nước cấp (theo Thông tư của Bộ Tài chính số 103/2003/ TT-BTC ngày 30/10/2003).

- Hội viên đóng góp.

- Tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ Hội CCB

- Hội viên đóng Hội phí: 5.000đ/người/tháng (thu 6 tháng/lần)

- Tiền do các cơ quan , đơn vị, cá nhân ủng hộ

- Tiền đóng quỹ của CCB.

3. Chi phí từ nguồn kinh phí trên

- Chi nộp hội phí, mua tài liệu của Hội theo qui định.

- Chi Hội nghị, Đại hội CCB

- Chi Đại hội các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị, chi cho tổng kết công tác tình nguyện hàng năm của Đoàn TN.

- Chi gặp gỡ nhân dịp 30/4 và 22/12 hàng năm.

- Chi thăm hỏi CCB khi ốm đau đặc biệt nặng, tai nạn và chi phúng viếng cha mẹ, vợ chồng của CCB và bản thân CCB bị chết.

- Chi cho khuyến học ( Chi thưởng con HV đậu vào các trường đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên)

- Mức tiền chi cụ thể dựa vào nguồn kinh phí của Hội (thấp nhất là 50.000đ/người/lần, cao nhất là 200.000đ/người/lần).

Nơi nhận:

- Đảng ủy TT(để chỉ đạo);

- BCH các đoàn thể (để p/h);

- Các CCB (để t/h);

- Đăng tải Website.

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI CCB

Phạm Ngọc Lân

.

Theo: Ngọc Lân - Đảng ủy TTĐDTB Nghệ An

Số lượt đọc: 6184
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này: